Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
https://sgiw-krakow.pl/
I. Definicje
1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy;
b) Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
Konta.
c) Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów
do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu
dostawy i płatności.
d) Klient – podmiot dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu
Internetowego, zawierający Umowę Sprzedaży lub korzystający z Usługi
Elektronicznej zgodnie z Regulaminem, który jest osobą fizyczną posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawna albo jednostką
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną;
e) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
f) Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
g) Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą
którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu
Internetowego. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego
z nim Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie
Internetowym;
h) Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu
Internetowego, w szczególności umożliwiająca łatwe złożenie Zamówienia na
wybraną ilość Produktów, prezentowanie podsumowania Ceny poszczególnych
Produktów oraz łącznej Ceny za wszystkie Produkty, a także łączną wartość
Zamówienia.
i) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
j) Przedsiębiorca – Klient, niebędący Konsumentem, który zawiera Umowę
Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług ze Sprzedawcą w celu związanym
bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub
zawodową;
k) Regulamin – niniejszy dokument;
l) Sklep – serwis prowadzony przez Sprzedawcę umożliwiający Klientowi składanie
zamówień oraz świadczenie innych usług drogą elektroniczną za pośrednictwem
strony https://sgiw-krakow.pl/ .
m) Sprzedawca – SGiW Sp. z o.o., Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków, tel. + 48 502
493 483, biuro@sgiw-krakow.pl , NIP: 6792990925, REGON: 120785488.
n) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
o) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą
elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną;
p) Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca Konsumentowi na: -wytwarzanie,
przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; -
wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub
wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi; - inne formy
interakcji za pomocą danych.
q) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta;
r) Treść cyfrowa - dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.
s) Wymagania techniczne – minimalne wymagania, których są niezbędne do
współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Sprzedawca/Usługodawca, tj.: (1) komputer/laptop lub inne urządzenie
multimedialne z dostępem do; (2) poczty elektronicznej; (3) przeglądarka
internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w
wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji
23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji
25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej włączenie w
przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript ; (5) aktywny adres e-mail;
t) Zamówienie –oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
lub Produktów ze Sprzedawcą.
II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą
elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na
stronie https://sgiw-krakow.pl/ .
2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej
https://sgiw-krakow.pl/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i
utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej
chwili.
3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem i jego pełna akceptacja.
4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin
oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem
terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy
obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez
system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań
technicznych.
6. W przypadku oferowania wymienionych produktów/usług, Sprzedawca informuje na
kartach produktów oraz na innych stronach informacyjnych sklepu o funkcjonalności
produktów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych. Ponadto
Sprzedawca/Usługodawca informuje o mających zastosowanie technicznych środkach
ich ochrony, jak również o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności
produktów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych.
7. Klient zobowiązany jest do:
a) podawania przy formularzu rejestracji i zamówienia w ramach Sklepu
Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych
danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania.
b) korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający
funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów.
c) korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z
przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.
III. Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Usługi są świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu.
2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi
Elektroniczne na rzecz Klientów:
a) Konto Użytkownika;
b) Koszyk;
c) Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie;
d) Dodawanie opinii dotyczącej obsługi zamówienia lub opinia dotyczącą
Produktu;
3. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych
kroków przez Klienta:
a) wypełnieniu formularza rejestracji;
b) zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
c) potwierdzenia przez Klienta zawarcia Umowy o Świadczenie Usług poprzez
kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail
podany przez Klienta w toku rejestracji.
4. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Konta, jeżeli Klient narusza
postanowienia II. Ust.7 Regulaminu.
5. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w
Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z
chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta lub skorzystania z
przycisku „Usuń Konto”.
6. Koszyk to usługa elektroniczna, która rozpoczyna się z momentem dodania przez
Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk ma charakter jednorazowy, jest
świadczony nieodpłatnie oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania
składania Zamówienia przez Klienta. W zależności od dostępnych funkcjonalności
Koszyk może zapamiętywać informacje o Produktach wybranych przez Klienta
również po zakończeniu sesji przeglądarki, ale nie zapewnia dostępności produktów.
7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
8. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z
Klientem za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych
jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną
przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie
zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem czy też zmiana zakresu lub świadczenia
usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.
9. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu,
Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia
naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o
świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
10. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak
również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma
wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.
IV. Zamówienia/ Umowa sprzedaży
1. Informacje prezentowane na stronie Sklepu Internetowego stanowią jedynie
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane
przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia oraz
posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu
Internetowego w następujący sposób, kolejno:
1) Klient dodaje wybrany/e Produkty do Koszyka, po czym przechodzi do
formularza Zamówienia.
2) Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność
danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik,
który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w
zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych
Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu Zamówienia
niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących
Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego
oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produktu, ilość Produktów, w
razie dostępności rodzaj, specyfikacji Produktu, miejsce i sposób dostawy
Produktu, sposób płatności. W wypadku Klientów nie będących
Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP.
3) Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy.
4) Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i uzupełnia ewentualnie pozostałe dane
wskazane w formularzu.
5) Ponadto Klient wysyła do Sprzedawcy projekt, wzór/logo do wykonania
przypinki, które załącza do zamówienia.
6) Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu
funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamówienie z obowiązkiem
zapłaty”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował
wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
7) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku
„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnego
korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez
dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
4. W momencie zamówienia Klient oświadcza, iż dysponuje prawami do załączonego
wzoru/loga czy zdjęć. Klient nie może przesyłać Sprzedawcy projektów, wzorów,
logo, zdjęć, które naruszają prawa własności intelektualnej innych osób czy
podmiotów trzecich. Odpowiedzialność sprzedawcy jest wyłączona.
5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
7. Cała wartość zamówienia obejmuje cenę towaru i koszty wysyłki.
8. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia zawarcia
umowy.
9. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach
określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu
świadczenia na rzecz Konsumenta.
V. Ceny i Płatności
1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w
tym podatek VAT oraz inne opłaty.
2. Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat. Opcja
płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie
uzgodnionych ze Sprzedawcą.
3. Płatności za produkt można dokonać w sposób wybrany w momencie składania
zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
4. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym
dostępne są pod adresem https://sgiw-krakow.pl/pol-payments.html .
5. Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej
dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych
sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli
w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności
za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na
stronie internetowej danego operatora.
6. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej,
Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami
podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
7. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w
formie elektronicznej (lub innego rachunku dokumentującego sprzedaż w formie
elektronicznej).
VI. Dostawa
1. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy
poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru.
2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Produktu przez Klienta, czego efektem
będzie zwrot Produktu do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy
sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia
w postaci wiadomości e-mail.
3. W sytuacji wskazanej w ust. 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić
Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Produkt.
4. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod
adresem https://sgiw-krakow.pl/pol-delivery.html .
5. Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu.
6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym
w karcie produktu w sklepie internetowym.
7. Dostawa Produktów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie
składania Zamówienia.
8. Koszt dostawy produktu w całości pokrywa Klient, o ile informacja na stronie nie
stanowi inaczej.
VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
z wyjątkiem kosztów określonych w rozdziale VII. ust. 11 i 15 niniejszego
Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone drogą elektroniczną
poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy biuro@sgiw-krakow.pl .
Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowiącego załącznik nr 1 lub dostępnego na
stronie sklepu. Klient może skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu
dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc
zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w
posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów,
które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym
dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
pierwszego z Produktów;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez
Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za
niezawartą.
6. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od
umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia Produktu – rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z
elementami cyfrowymi. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego
samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Postanowienia z ust.6 dotyczące zwrotu wszystkich dokonanych płatności nie odnoszą
się do dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu
dostarczenia produktów innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w
Sklepie Internetowym.
8. W odniesieniu do Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z
elementami cyfrowymi) konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić
Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do
odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu – rzeczy
ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) – będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. W odniesieniu do Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z
elementami cyfrowymi) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub
dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca sam zaproponował, iż odbierze
Produkt od konsumenta.
11. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami
cyfrowymi) – konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli
konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub
usługi cyfrowej – Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o
odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe
dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu –
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem
treści, które:
1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które
stanowiły przedmiot umowy;
2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej
lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać
rozłączone bez nadmiernych trudności;
4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy
nadal mogą z nich korzystać.
13. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w ust.12 w pkt (1 -3) Sprzedawca
na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały
dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści
cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku
odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze
korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez
uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub
zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o
których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe
od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym
terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu
maszynowego.
14. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub
usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści
cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
15. W odniesieniu do Produktu – usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie
konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego
żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od
umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego
świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest
wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny,
jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że
po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od
umowy, i przyjął to do wiadomości;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz
ruchoma z elementami cyfrowymi) – nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz
ruchoma z elementami cyfrowymi) – ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz
ruchoma z elementami cyfrowymi) – dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty – rzeczy ruchome (w tym
rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może
nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami
cyfrowymi), inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za
które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca
rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to
do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o
którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach
Konsumenta;
n) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w
przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby
przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni
wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
17. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym paragrafie stosuje się
do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi
zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z
treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby
ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie,
należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie
wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
VIII. Tryb reklamacyjny
1. W odniesieniu do umów sprzedaży zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w
art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia) w brzmieniu
obowiązującym do dnia 1 stycznia 2023 r. Reklamacje należy złożyć na adres e-mail:
biuro@sgiw-krakow.pl lub adres Sprzedawcy SGiW Sp. z o.o., Zamoyskiego 27/5,
30-519 Kraków.
2. W odniesieniu do umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. w przypadku
braku zgodności produktu z umową sprzedaży w odniesieniu do konsumentów nie
stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy Kodeks cywilny, tylko
przepisy określone w ustawie o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od
dnia 1 stycznia 2023 r. (rozdział 5A).
3. Konsument może skorzystać z gwarancji, jeżeli została udzielona przez Sprzedawcę.
Sprzedawca udziela rocznej gwarancji.
4. Reklamacje należy złożyć na adres e-mail: biuro@sgiw-krakow.pl lub adres
Sprzedawcy SGiW Sp. z o.o., Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków.
5. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do
produktów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i
dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest
potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w
chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
6. Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi: nadawać się do celów,
do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w
odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i
kompatybilność, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których konsument może
rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne
zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby
działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że
przedsiębiorca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł
o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z
zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało
złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu
umowy.
7. Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi także być dostarczany z
opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może
rozsądnie oczekiwać oraz być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które
przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać
opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. Do produktów z elementami cyfrowymi
przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 Ustawy o Prawach konsumenta stosuje
się odpowiednio.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową o
których mowa powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy,
został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów
zgodności z umową określonych w ust.6 i 7 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie
zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
9. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub
wymiany. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili,
w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez
nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz
cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w
szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi
Sprzedawca.
10. Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie.
Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest
zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został
wymieniony.
11. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie
z art. 43d ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;
b) sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z art.
43d ust. 4–6 Ustawy o Prawach Konsumenta;
c) brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca
próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
d) brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie
ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków
ochrony określonych w art. 43d Ustawy o Prawach Konsumenta;
e) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez
nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w
jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu
zgodnego z umową.
13. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa
obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
14. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy
na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.
15. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową
jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.
16. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący
w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że
termin przydatności produktu do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego
poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
17. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed
upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego
dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można
pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.
18. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
19. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym rozdziale stosuje się do
umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi
zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z
treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby
ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie,
należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie
wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
20. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5B Ustawy o Prawach Konsumenta w
zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.
Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub
usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w
czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być
krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.
Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową
wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter
dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to
zgodę.
2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym
możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem
internetowym:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
3. Klient, będący Konsumentem, ma prawo przykładowo do zwrócenia się do stałego
polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z
dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma
ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i
przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie usług.
X. Klauzula Force majeure (Siła wyższa)
1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek
ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane
nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły
wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem
surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub
blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą
stronę, nie później niż 30 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.
2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie
podczas utrzymywania się takich zdarzeń.
3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich.
XI. Opinie
1. Opinię dotyczącą obsługi zamówienia lub opinię dotyczącą Produktu można umieścić
podczas wizyty w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie w interfejs umieszczony
przy Produkcie albo poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości e-mail.
Dodanie Opinii jest dobrowolne i nieodpłatne. W ramach jednego zamówienia - Klient
ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Opinii.
2. W ramach ww. Opinii Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz
dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych.
3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego,
jak również na innych stronach internetowych tj.
https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.
4. Sprzedawca weryfikuje Opinie za pomocą adresu e-mail, który został użyty w
procesie zakupowym danego Produktu. Opinia, która umieszcza jest przez osobę
posługującą się e-mailem, który został użyty w procesie zakupowym - oznacza jest na
stronie Sklepu komentarzem "opinia potwierdzona zakupem". Każda inna Opinia
oznaczana jest jako "opinia niepotwierdzona zakupem".
5. Sprzedający może publikować Opinie dotyczące danego Produktu z innych swoich
Sklepów internetowych.
6. Sprzedający nie zmienia Opinii w zakresie treści ani przyznanych gwiazdek.
7. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź
poczynioną w ramach Opinii. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia Opinii na
zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe,
wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w
oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też
jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób
trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
9. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych
serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub
zawierających dane osobowe osób trzecich.
10. Na wyraźną prośbę Klienta treść Opinii może zostać ukryta dla innych użytkowników
Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu
i Produktu.
XII. Własność intelektualna
1. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie
bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza
uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w
Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania,
zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba,
że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie
jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm
działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
3. Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Oceny, które stanowią utwory w
rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych -
udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz
terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z
prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól
eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących
pól eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w
szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową
tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym
lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku
komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych
serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie,
reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera
oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
b) wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z
możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium
internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych,
cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z
innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub
fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy
audiowizualnych, audio, medialnych.
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,
d) w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
e) wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
4. Usunięcie Konta przez Klienta lub Oceny nie ma wpływu na obowiązywanie
powyższej licencji.
XIII. Ochrona danych osobowych
1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych.
3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce
„Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.
XIV. Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w
Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy
polskie.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy.
4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany
poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie
zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo
poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres
poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od
dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje
nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w
ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie
Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem
Umowy.
01.01.2023
Załącznik nr 1
Standardowy formularz odstąpienia od umowy
(wypełnić i odesłać, tylko jeśli Państwo chcą odstąpić od umowy)
………………………………..
………………………………
……………………………….
……………………………….
Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów/
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………
Data zamówienia(*)/odebrania (zamówienia usługi, treści cyfrowych/odebrania towaru)
……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta(-ów) (*):
…………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta(-ów):
………………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
………………………………………………………………………………..
*niepotrzebne skreślić

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel